תולדות היהודים בבוצ'אץ' (המשך)

תקנונים

Google
 

נספחים

  1. רשימת בעלי העיר בוצ'אץ'
  2. התקנון משנת 1699
  3. תקנות בענייני בעלי המלאכה היהודים
  4. התחייבות הקהילה לתרום חלב לכנסיה הרותנית (1747)
  5. תעודת קבלת קניין משנת 1785
     

רשימת בעלי העיר בוצ'אץ'


התקנון משנת 1699 תרגום מפולנית

I

סטיפן פוטוצקי בעל פוטוק ובוצ'אץ, שומר הממלכה העליון, סטרוסטה מטרמבובלה קאניוב וכו' וכו'. הנני מודיע לכל אלה שעליהם לדעת, שהיהודים וקהילתם בעיר בוצ'אץ' אבדו עקב ההרס ע"י האויב את התקנות עם תיאור הזכויות שקיבלו מאת בעלי העיר שקדמו לי, ואינם בידיהם עקב האסון הנזכר לעיל. ולכן אני מחדש אותן ומרשה ליהודים להתיישב ולהשתקע באחוזותיי הנזכרות. הם רשאים להתגורר בעיר זו (בוצ'אץ'), להתעסק באופן חופשי במסחר ובמלאכה לפי מקצועם וצורך פרנסתם.
ליהודים הנ"ל הנני נותן קודם כל בית מבשל תמד למשך 12 שנה, בתנאי שהם משוחררים מכל התחייבויות כלפי הארמון. אחרי סיום התקופה הזו מוטל עליהם לשלם מכל בית טאלר אחד ומבתים אחוריים חצי טאלר. אני מרשה ליהודים לפי התקנון הקודם להשתמש בכביש המוליך בין חומות הכנסייה ובית הכומר לבית הכנסת שלהם, הנמצא על הנהר סטריפא. בזה אני מאשר גם כן את השימוש לצמיתות בבית הכנסת הזה, שאבותיהם הקימו אותו על חשבונם הם, וכן בבית הקברות מחוץ לעיר, ואני מתיר גם להוסיף לבית הקברות בשעת הצורך שטח של 10 אמות ולהקים שם חומה. מותר להם גם לבנות בבית הקברות הנזכר בנין-מגורים לפי הנהוג ולהושיב בו בן אדם שישוחרר מכל מיסים והתחייבויות.
היהודים פטורים מחוקי העיר ושיפוטה. השיפוט בפשעים הקטנים והגדולים הוא בידי ובזמן העדרי בידי נציב-ארמוני בבוצ'אץ' ומחובתם להיענות לו במקרה שמישהו מתלונן עליהם עד קביעת החוקים והפריבילגיות שניתנו לערי הוד מעלת המלך. אם בהעדרי תוטל עליהם למעמסה תקנת הנציב שלי, אין לאסור עליהם לערער בפני! אין גם לאסור עליהם את השיפוט של בית הדין הרבני לפי הצורך והעניין. מלבד זה יש לשחרר את יהודי בוצ'אץ' מכל העבודות הנעשות כרגיל על ידי העירונים בשביל הארמון והמשק. הקצבים פטורים גם לשחוט לצרכי הארמון חזירים. מחובתו של כל אחד מהם יהיה לתת בכל שנה אבן אחת של חלב ולשחוט בהמות כפי שיהיה דרוש. מחובתם לתת לפודסטרוסטה שלי בבוצ'אץ' בכל שבוע חתיכת בשר ירך.
אין לקיים את יריד השבוע ביום שבת, והיהודים אינם מחויבים להיענות בשבת לאיזה שהוא משפט, ואין להושיבם במאסר קר פרט במקרה פלילי או גניבה. בהוצאה אל הפועל מטעם העירייה ובמתן חשבונות יש לשתף פרנס יהודי שייבחר לשם כך. בית החולים, בית הרב ובית החזן פטורים מכל מס. מותר גם ליהודי בוצ'אץ' לקנות בתים אצל העירונים הנוצריים, להקים בתי בישול לבירה ולתמד, לבשל בירה, לשרוף יי"ש, לבשל תמד. לפי המנהג הישן על כל אחד לשלם מכל חבית תמד מבושל המכיל 10 כדים, 6 זהובים. מכל דוד בירה מבושלת 8 זהובים. הם יהיו פטורים גם מתשלום בעד המרעה. מותר להם לקנות כל דהר ולהתעסק במסחר סיטוני וקמעוני ואל יעשה יהודי לנוצרי ונוצרי ליהודי שום קושי בקניה. העושים קשיים יענשו ב-10 גרזיבני. אני מזהיר גם, שלא יעיזו היהודים לקנות חפצי כנסיה, כל יתר המסחר מותר להם.
בזמן התנפלות האויב עלים להשתתף בהגנת הארמון.
כדי לתת לסעיפים ולתנאים הנ"ל תוקף יותר גדול, הנני חותם בעצם ידי על יד החותמת הרגילה.

ניתן בבוצ'אץ' ביום 20 במאי 1699.
סטפן פוטוצקי
סטראזניק * וילקי * קורונזי


• מעמד צבאי גבוה


תקנות בענייני בעלי המלאכה היהודים

II

הואיל ונמצאים בבוצ'אץ' בעלי מלאכה רבים בני הדת הפולנית, היוונית והיהודית. כגון חייטים, פרוונים, סיידים, סנדלרים, מסגרים, קצבים ובעלי מלאכות אחרות, המשתייכים לאגודות בעלי-מלאכה אחרות, ובכללם נמצאים גם בעלי-מלאכה יהודים, מותר לכל אחד לבוא הנה ולהתגורר כאן (בבוצ'אץ') בתנאי, שכל אחד יירשם באגודת בעלי מלאכה שלו. משעה שיהיה (יהודי) חבר האגודה, יהיה רשאי למכור כל תוצרת. היות ובעלי מלאכה הקתולים והיוונים תורמים לפי ההרגל חלב ועליהם להשתתף בתהלוכות, ובתפילות אבל בכנסיה, פטורים היהודים, שהם חברים באיזו אגודה שהיא, מכל התחייבויות אלו, אולם מחובתם לסלק כל תשלום שהנוצרים מסלקים לאגודה. עליהם לתרום גם תרומות בעד חלב לכנסיה ולכל יתר הצרכים.

ניתן בבוצ'אץ' בשנת 1706 ביום 8 בנובמבר.

סטפן פוטוצקי

תעודת קבלת קניין משנת 1785

III

תזכורת למה שדובר לפנינו העדים החתומים למטה:
הופיע לפנינו חיים גבריאל בן פסח מטרמבובלה, תושב בוצ'אץ', ואמר לנו:
נתתי לאשתי ליבה בת יצחק לייב מכאן, כשהייתה עוד בתולה – ועכשיו היא אשתי – בשעת החופה כתובה לפי חוקי משה ובני ישראל, ועכשיו בראותי את מסירותה אלי, ברצוני להגדיל את הנדן הראשון במעמד העדים החתומים למטה לפי דין קבלת קניין או קניין סודר. הוא הצהיר לפנינו, שלפי הכתובה הראשונה אמר – חיים גבריאל בן פסח לכלה – ליבה בת יצחק לייב – תהא לו אשתו לפי דת משה ובני ישראל ואני אדאג לך, אפרנס ואלביש אותך לפי מנהגי ישראל המתחייבים לפרנס ולהלביש את נשיהם ואתן לך נדן כלה המגיע לך לפי עשרת הדברות בסך 200 זהובים פולנים כלכלה, הלבשה וכל יתר צרכים שלך וכן דירה נאה – כפי שמתאים לכלה הנזכרת ליבה. מה שהיא הכניסה מבית אביה בכסף וביתר כלי בית וכל לבנים מעריך חיים גבריאל ב-00 זהובים. השוה בסך הכול ל-200 זהובים פיין זילבער ועכשיו כאשר חיים גבריאל הנ"ל רוצה להגדיל, ולמעשה הגדיל, משלו במידה שהסך יעלה עם הכול לסכום של 670 זהובים, פרט 200 זהובים ותכשיטים שהביאה ופרט כל הבגדים והתכשיטים המשתייכים לה ואלה שתקבל בעתיד מאת בעלה. הנ"ל קיבל גם עליו ועל יורשיו לשלם לה מכל רכושו העכשווי והעתיד את הנדון הנ"ל ובודאי גם את הנדן הראשון והנוסף אפילו בבגדים שלו. בתוקף נדן זה מובטח ומוחזק לפי כל תקנות רבנינו. הוראות אלו קיבלנו מאת גבריאל הנ"ל בשביל אשתו ליבה בת יצחק לייב ע"י מטפחת. ולשם מתן תוקף הננו חותמים היום בכ' תמוז תקמ"ח לפי הלוח העברי, ב-20 באוגוסט 1785 לפי הלוח הפולני פה בבוצ'אץ'.

הירש קרא אבדק"ק בוצ'אץ'
דיין עקיבא מפודהייצר

(תעודות בית המשפט בבוצ'אץ' נדפס ב 22-24 B. Baracz L.c.p. )

ד"ר נתן מיכאל גלבר